Pesan Moral Ibadah Puasa

0
32

Oleh: Abdur Rauf

Puasa mendorong kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Sejatinya, itulah pesan moral dari ibadah puasa, yakni mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menuntun pemeluknya supaya berakhlak mulia. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah istimewa, sebagaimana Rasulullah SAW menuturukan, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Baihaqi). Selain itu juga, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, “Ya Rasulullah, apakah agama itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ‘agama adalah akhlak yang baik’.” Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa akhlak merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam.

Puasa merupakan salah satu dari lima pilar penting dalam Islam, sebab puasa dapat membentuk kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, puasa mendorong kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Pada hakikatnya, puasa itu tidak hanya mengendalikan syahwat perut dan kemaluan saja, akan tetapi juga mengendalikan hati dan pikiran serta seluruh anggota tubuh dari melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk selalu bersikap jujur, baik lahir maupun batin. Hati, perkataan, dan tindakan kita haruslah jujur. Ketiganya harus sesuai, tidak boleh pecah kongsi. Hati harus selaras dengan perkataan dan perkataan pun harus selaras dengan tindakan.