Apa Ritual yang Dilakukan Muhammadiyah Setelah Salat Idul Fitri?

0
53

Oleh: Mu’arif

Setelah prosesi salat Id dan khutbah selesai, kaum muslimin dianjurkan untuk bersilaturahim dan saling maaf memaafkan, yang diselenggarakan di tanah lapangan itu juga. Mengapa tanah lapangan menjadi pilihan bagi Muhammadiyah untuk menyelenggarakan silaturahim Syawalan?

Merujuk pada artikel yang ditulis Yunus Anis dapat ditemukan motif serta argumentasi di balik silaturahim Syawalan.

Pertama, membangun kembali relasi sosial melalui praktik silaturrahim, memohon maaf, dan saling mendoakan. Yunus Anis menulis:

Boekankah hari raja itoe goena bermaaf-maafan dan saling memintak ampoen kepada kawannja; tetapi ialah harinja do’a mendo’akan keselamatan di antara kaoem Moeslimin dan mengharap soepaia termasoek di dalam kemenangan dan kesentosaan; seperti jang tersiar dari dahoeloe dipergoenakan di negeri-negeri Islam, Mekah, Madinah, d.l.l.